UWAGA – przyjmowane są wnioski od MŚP i DP o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach POIR.

 • do 29 lipca 2016 r. od przedsiębiorstw będących MŚP . Budżet zaplanowany na konkurs wynosi 750 mln zł, min. wartość  wniosku to 2 mln zł ( w woj. mazowieckim-5 mln) a wartość dofinansowania może wynosić do 80%.
 • do 30 grudnia 2016 r. od dużych przedsiębiorstw. Budżet wynosi 1 mld zł,min. wartość wniosku – 15 mln a wartość dofinansowania może wynieść do 65%.

Badania przemysłowe oznaczają badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Mogą obejmować budowę prototypów, linii pilotażowych, kiedy są konieczne do badań przemysłowych.

Prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanej dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

UWAGA – duże przedsiębiorstwa mogą także składać wnioski na projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej, w tym m.in.:

 1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
 2. głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
 3. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;
 4. budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła;
 5. zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85%.

Uwaga – województwo świętokrzyskie wkrótce uruchomi konkurs 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach dla Mikro, MŚP na:

 • modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej efektywne energetycznie,
 • głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
 • zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
 • zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
 • w ramach projektu możliwe jest wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK (jako element projektu) oraz dofinansowanie przedsięwzięć polegających na wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym.

Wnioski można składać od 16 czerwca do 9 września 2016 r. Budżet zaplanowany na konkurs wynosi 40 mln zł a wartość dofinansowania może wynosić do 80%.

Uwaga – w województwie lubelskim będą środki na wzrost konkurencyjności dla MŚP!

Dofinansowanie można uzyskać na:

 1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej/ usługowej istniejącego przedsiębiorstwa;
 2. Dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów/usług uprzednio nieoferowanych;
 3. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 4. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK;
 5. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
 6. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Nabór wniosków na wzrost konkurencyjności dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw rozpocznie się 30 czerwca a zakończy 08 września, dla Średnich Przedsiębiorstw rozpocznie się w styczniu 2017r.Obecnie budżet wynosi ponad 281 mln zł, a poziom dofinansowania może wynosić 70%.

Uwaga – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach konkursu „Badania na rynek”.

Celem konkursu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Konkurs jest prowadzony w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, które jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Nabór wniosków trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia. Działanie skierowane jest do przedsiębiorców realizujących duże projekty, min. kwota dofinansowania wynosi 10 mln a maksymalna-20 milionów zł. Alokacja środków na konkurs wynosi 1 mld zł. Dofinansowanie może zostać wykorzystane na wydatki inwestycyjne (np. zakup nieruchomości, roboty budowlane), usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty mogą składać mikro, małe i średnie firmy, które osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln złotych przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie ostatnich 3 lat.
Uwaga –  w województwie mazowieckim 30 czerwca rozpocznie się nabór projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług”.

Nabór potrwa do 31 sierpnia 2016r. w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania – 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Dofinansowanie można otrzymać na:

 • Na wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych; wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym;
 • Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego; od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej.

W sprawie konkursów w innych województwach prosimy o  indywidualny kontakt.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje dotyczące:

1.Ogólne informacje nt. konkursu-charakter projektów, wnioskodawcy, terminy, alokacje, poziomy dofinansowania.
2. Tryb oceny i warunki wyboru projektów.
3. Jakie koszty można rozliczać w projekcie?
4. Istotne warunki związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz realizacją projektu.
5. Oferta współpracy SLG ITC w zakresie przygotowania wniosku.

Nasi Doradcy udzielą wszelkich informacji pod nr. tel.: +48 604 508 503 w godz. 8 -16