Inwestycje

Inwestowanie to jedna z podstawowych działalności człowieka w dziedzinie ekonomii, podejmowana w celu  osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości i uzyskania z nich przychodów.

Rozwój przedsiębiorstw wymaga systematycznego inwestowania w nowe maszyny i urządzenia, nowe technologie, nowe produkty. Inwestowanie jest procesem ciągłym. Charakterystyczną jego cechą jest odroczony w czasie efekt. Rezultatem inwestycji jest wzrost wartości majątku rzeczowego, finansowego lub wartości niematerialnych. Współczesne inwestycje coraz częściej mają charakter innowacyjny.

Inwestycje można podzielić na:

  • odtworzeniowe, polegające na zastąpieniu zużytego lub przestarzałego środka trwałego nowym środkiem; inwestycje te nie wpływają na zwiększenie zdolności produkcyjnych (postęp techniczny powoduje, że nowy środek trwały jest zazwyczaj bardziej wydajny, więc kryterium to odnosi się bardziej do ilościowego wyposażenia w środki trwałe niż do jakościowego),
  • modernizacyjne, polegające na wprowadzeniu do produkcji ulepszonych środków trwałych. Najczęściej są to inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe, które przynoszą efekt w postaci obniżki kosztów produkcji lub unowocześnienia produktu przedsiębiorstwa. Inwestycje te generalnie nie zwiększają zdolności produkcyjnej,
  • rozwojowe, których głównym celem jest zwiększenie zdolności produkcyjno-handlowej przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie dotychczas wytwarzanych produktów, jak i wprowadzania nowych produktów dotychczas nie wytwarzanych.

W przedsiębiorstwie mogą być również realizowane inwestycje, które bezpośrednio nie przynoszą przedsiębiorstwu dochodu, np. inwestycje służące ochronie środowiska, zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy itp.

Czy to inwestycja w nowe środki trwałe, czy w modernizację obiektów budowlanych czy też np. w nowe źródła zasilania SLG wspiera MŚP w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w każdym z powyższych obszarów. Od etapu koncepcji poprzez realizację aż do oddania inwestycji do użytkowania SLG aktywnie włącza się i pomaga MŚP efektywnie przeprowadzić proces inwestycji niezależnie od jej charakteru.

SLG stara się także proponować możliwości finansowania inwestycji dopasowane do możliwości i wymogów Inwestorów.