informatyzacja

Informatyzacja jest jednym z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Najistotniejszym kierunkiem rozwoju jest tu integracja własnych systemów informatycznych z systemami klientów jak również wdrożenie lub rozwój systemów integrujących pracę sprzedaży, produkcji i logistyki.

Informatyzacja przedsiębiorstw powinna pozwalać na przekształcanie informacji w wiedzę, a następnie na wykorzystywanie wiedzy w praktycznym działaniu.

Wykorzystanie informatyki w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw rozwija się w dwóch kierunkach:

  • Zwiększania orientacji na klienta – gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania wiedzy o jego potrzebach oraz budowaniu dostosowanej do nich oferty,
  • Zwiększania elastyczności oraz sprawności organizacyjnej, które umożliwiają firmom skuteczne dostosowywanie się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości, w jakiej prowadzą swój biznes poprzez integrację danych z obszarów produkcji, finansów i sprzedaży.

Informatyzacja przedsiębiorstw MŚP często napotyka trudności w obszarze finansowania i wdrożenia, które wynikają z braku strategii informatyzacji.

SLG dobrze rozumie te trudności i stara się w sposób zrozumiały wyjaśnić zawiłości procesu informatyzacji w oparciu o przeprowadzoną analizę i przekonać MŚP do podjęcia wysiłków celem wypracowania takiej strategii, która określi potrzeby informatyczne MŚP i poprzez wybrane finansowanie pozwoli te potrzeby zrealizować.