ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Planowanie rozwoju osobistego pracowników w okresie długofalowym oparte jest na dogłębnej analizie potrzeb i możliwości firmy, jak i indywidualnych potrzebach i preferencjach pracowników. Nasze wsparcie może obejmować diagnozę niezbędnych zasobów, planowanie procesów szkoleniowych i rozwojowych w konkretnych ramach czasowych oraz narzędzia badające efektywność podjętych działań.

  1. Analizę potrzeb szkoleniowych prowadzimy w oparciu o informacje zawarte w arkuszach rozmów oceniających, analizach dotychczas prowadzonych działań szkoleniowych i rozwojowych, wywiadach z kadrą kierowniczą.
  2. Proponujemy również zaprojektowanie i przeprowadzenie ośrodków rozwoju, tzw. Development Center (DC). Narzędzie to od strony merytorycznej przebiega w podobny sposób jak AC, służy jednak głównie do badania potencjału rozwojowego poszczególnych grup pracowniczych i nakreślania indywidualnych działań rozwojowych, np. dla kadry kierowniczej.
  3. System zarządzania talentami- przygotowanie grup pracowników do pełnienia w przyszłości obowiązków na stanowiskach kierowniczych lub wysoko specjalistycznych.
  4. Tworzenie planów sukcesji- przygotowanie wybranych pracowników do pełnienia ról na stanowiskach wyższych kierowniczych, poprzez zaprojektowanie indywidualnych ścieżek rozwoju.
  5. Przygotowanie planów szkoleniowych i rozwojowych.
  6. Przygotowanie kadry kierowniczej do roli coacha i mentora, szczególnie przydatna do prowadzenia zespołów sprzedażowych w terenie.
  7. Prowadzenie coachingu indywidualnego i grupowego.
  8. System oceny efektywności szkoleń.